به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال پستی و پرداخت به مامور پست :
26 نفر - 42.62%
ارسال پیکی و پرداخت به مامور پیک :
14 نفر - 22.95%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
13 نفر - 21.31%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
8 نفر - 13.11%