به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال پستی و پرداخت به مامور پست :
25 نفر - 41.66%
ارسال پیکی و پرداخت به مامور پیک :
14 نفر - 23.33%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
13 نفر - 21.66%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
8 نفر - 13.33%