به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال پستی و پرداخت به مامور پست :
24 نفر - 40.67%
ارسال پیکی و پرداخت به مامور پیک :
14 نفر - 23.72%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
13 نفر - 22.03%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
8 نفر - 13.55%