به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال پستی و پرداخت به مامور پست :
35 نفر - 36.08%
ارسال پیکی و پرداخت به مامور پیک :
22 نفر - 22.68%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
23 نفر - 23.71%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
17 نفر - 17.52%